Psykosociale eller socio-emotionelle vanskeligheder

 

Dagskolen på Tvind kan rumme elever med psykosociale eller socio-emotionelle vanskeligheder.

I vores forståelse er ”unge med psykosociale problemer” en gruppe unge, hvis problematikker er karakteriseret både ved deres fase i livet – at forandre sig fra barn til voksen – og ved at deres liv afviger fra andre unges. Hvorvidt de har det vanskeligt, er lidende, syge eller har en lidelse kan være udtryk for forskellige faser i deres situation.

I forhold til psykiatriske diagnoser er det helt enkelt er det for tidligt at afgøre, hvorvidt det kommer til at gå den ene, eller den anden vej med dem. De er unge. De har almindelige pubertets- og teenagerproblematikker at slås med, samtidig med, at de qua deres opvækst eller udviklingsmæssige forstyrrelser, er yderligere udfordret med ”ekstra opgaver” som skal løses.

Det kan være, at de udvikles fint, og at problemerne forsvinder over tid, fordi de unge får den rigtige støtte. Men – det kan også være, at det viser sig, at de psykosociale problemer over tid manifesterer sig som regelrette psykiatriske diagnoser, som først kan slås fast når de unge når begyndelsen af tyverne.

Vi befinder os således i grænselandet mellem pædagogik og psykiatri.

 

Hvad er psykosociale vanskeligheder / psykosociale problemer?

Vi har hentet følgende definition fra Socialstyrelsens udmærkede publikation “Inklusion, deltagelse og bedring – Unge med psykosociale vanskeligheder i lokalsamfundet”.

“[Psykosociale vanskeligheder] dækker over unge, der i bred forstand oplever problemer med trivsel og mental sundhed, som gør at de har, eller er i risiko for at få brug for en psykiatrisk eller socialpsykiatrisk indsats. Det at have psykosociale vanskeligheder knytter sig derfor ikke nødvendigvis til at have fået en psykiatrisk diagnose. 

Her anvendes begrebet psykosociale vanskeligheder frem for fx psykiske vanskeligheder. Det skyldes at vi forstår målgruppens psykiske vanskeligheder som en uadskillelig helhed af personen og personens livssammenhænge, altså en personen-i-sammenhængen forståelse.

Det betyder at vi forstår menneskers problemer og symptomer som sociale processer, snarere end noget der har deres årsag i individet selv. Et menneske kan således ikke betragtes isoleret fra fællesskaber. Denne forståelse gør det muligt, at sætte fokus på hvordan individuelle problemer hænger tæt sammen med de positioner personen har (eller ikke har) i de fællesskaber og nærmiljøer de færdes i. Samt at man må arbejde med fællesskaber hvis man vil løse psykosociale problemer.”

 

Fokuspunkter i arbejde med unge med psykosociale udfordringer

  1. Tryghedsskabende miljø: Struktur, overskuelighed og forudsigelighed i gennem skoledagen
  2. Fokus på fællesskab og inklusion i klassen og på skolen generelt. Samt opbygning og vedligeholdelse af venskaber blandt klassekammeraterne.
  3. Ressourcefokuseret uddannelses- og udviklingsplan med fokus på den unges ønsker mht. uddannelse og styrkesider
  4. Empatiske, anerkendende lærere, som møder eleven med overskud og viden om psykosociale faktorer
  5. Mentaliserende tilgang for at forstå den unges reaktionsmønster
  6. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
  7. Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx botsted eller plejefamilie, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.

 

Mere om Dagskolen på Tvind

Dagskolen på Tvind tilbyder teoretisk og praktisk undervisning for børn og unge fra 7. til 11. klassetrin, samt HF undervisning  for privatister og individuelt tilrettelagte STU uddannelser. Skolen er fremtidsrettet, og der lægges vægt på et humanistisk menneskesyn. Vi ser det som skolens opgave, at eleverne på sigt lærer at være herre i eget hus.

Solide faglige kundskaber, parathed til omstilling, vilje til selv at ville tilegne sig viden, produktivitet, ansvarlighed og medmenneskelighed er nogen af nøglebegreberne hertil. Vi ser det som skolens opgave, at eleverne lærer naturen at kende, og at de lærer at færdes hjemmevant i den. Vi ser det også som skolens opgave at arbejde på at afhjælpe, at ressourcesvage elever marginaliseres.

Lærerne og ande medarbejdere på skolen har stor viden om unge med psyko-sociale, socio-emotionelle eller andre problemstillinger som vanskeliggør deres muligheder for uddannelse og positiv personlig udvikling. Lærernes engagement og parathed til at gå meget langt for at få det til at lykkes for den enkelte elev, er omfattende.

 

Visitation vedr. skoletilbud for elever med omsorgssvigt

Kontakt daglig leder Birthe Nørskov for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. skoletilbud af et konkret ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

Birthe Nørskov
tlf. 23 60 60 75
birthe@dagskolen-tvind.dk

Godt skoletilbud psykosociale vanskeligheder

I forhold til psykiatriske diagnoser er det helt enkelt er det for tidligt at afgøre, hvorvidt det kommer til at gå den ene, eller den anden vej med dem. De er unge. De har almindelige pubertets- og teenagerproblematikker at slås med, samtidig med, at de qua deres opvækst eller udviklingsmæssige forstyrrelser, er yderligere udfordret med ”ekstra opgaver” som skal løses.

Kender du en ung som har brug for et udviklende skolemiljø?

Vi modtager gerne unge med særlige udfordringer som har brug for at komme i udvikling i et støttende miljø.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale.

Birthe Nørskov
tlf. 23 60 60 75

[Undervisning VS. Vanskeligheder]

Omsorgssvigt

Tilknytningsforstyrrelse

Psykosociale eller socio-emotionelle vanskeligheder

Unge med PTSD · Unge med traumer

ADHD · Hyperkinetiske forstyrrelser

Autismespektrumforstyrrelse

Selvskadende adfærd

Kriminalitetstruede

Unge med minoritetsbaggrund

Adfærdsforstyrrelse