Unge med minoritetsbaggrund · Skoletilbud · Jylland

 

Dagskolen på Tvind kan tilbyde skoleforløb for unge med anden etnisk baggrund end dansk, som har behov for trygge, strukturerede rammer, og mange aktiviteter. Sårbare / udsatte unge, som i tillæg til deres psykosociale situation også kommer fra en etnisk minoritetsbaggrund, er ramt dobbelt (“dobbeltminoritet”) i sær hvis de kommer fra en dysfunktionel familie.

Medarbejdergruppen har mange erfaringer i arbejdet med familier med etnisk minoritetsbaggrund, men vi kan også modtage unge, som ikke kan enes med deres familier, og måske endda udsættes for negativ social kontrol. Medarbejdergruppen har stor indsigt i de udfordringer unge mellem to kulturer tumler med, og har stor viden om de bagvedliggende årsager til de problemer nogle familier med etnisk minoritetsbaggrund er ramt af, herunder traumer og PTSD.

 

Minoritetsunge i Danmark

“Etniske minoritetsunge ofte har færre ressourcer, bor oftere  i større familier, og har oftere  et liv, hvor der er mere markant forskel imellem de to køn, sammenlignet med situationen blandt de majoritetsdanske unge. Det konkluderer SFI’s forskere i en ny rapport med titlen Etniske minoritetsunge i Danmark.

Målt i kroner og øre er der i gennemsnit 100.000 kr. i forskel på den årlige hustandsindkomst i familier med etnisk minoritetsbaggrund sammenlignet med majoritetsdanske familier. Den årlige husstandsindtægt hos de etniske minoritetsunges familier er på knap 160.000 kr., og godt hver femte af familierne lever under OECD’s fattigdomsgrænse.

Undersøgelsen viser også, at unge med minoritetsbaggrund i gennemsnit lever under lidt andre familiære rammer end deres majoritetsdanske jævnaldrende. De 18-årige har flere søskende, og de taler bedre med deres søskende. Til gengæld har de lidt sværere ved at tale med deres forældre.” ~ Socialfremtid.dk

 

Fokuspunkter i arbejdet med elever som har minoritetsbaggrund

  1. Fokus på, om der er andre forhold end “etnisk baggrund” som udfordrer eleven, fx ordblindhed, ADHD eller andet. Vi har erfaring for, at unge med minoritetsbaggrund ofte ikke bliver diagnosticeret – eller bliver det sent – da symptomer i andre sammenhænge fejlagtigt er blevet forklaret som “kulturelle forskelle” når der i virkeligheden var tale om en regulær diagnose.
  2. Skabe tillidsfulde relationer til den unge, fokus på at de har positive rollemodeller.
  3. Fokus på den unges ressourcer og talenter – dyrke styrkestider og interesser. Sætte ambitionsniveauet højt.
  4. Tydelige lærere, som møder den unge med overskud, empati og godt humør.
  5. Kulturforståelse og forståelse af ligheder og forskelle mellem kulturer. Samtaler om dette – og om dilemmaer som unge mellem to kulturer står med.
  6. Mentaliserende tilgang for at forstå den unges reaktionsmønster
  7. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
  8. Tæt samarbejde med den unges bosted eller familie, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.

 

 

Mere om Dagskolen på Tvind

Dagskolen på Tvind tilbyder teoretisk og praktisk undervisning for børn og unge fra 7. til 11. klassetrin, samt HF undervisning  for privatister og individuelt tilrettelagte STU uddannelser. Skolen er fremtidsrettet, og der lægges vægt på et humanistisk menneskesyn. Vi ser det som skolens opgave, at eleverne på sigt lærer at være herre i eget hus.

Solide faglige kundskaber, parathed til omstilling, vilje til selv at ville tilegne sig viden, produktivitet, ansvarlighed og medmenneskelighed er nogen af nøglebegreberne hertil. Vi ser det som skolens opgave, at eleverne lærer naturen at kende, og at de lærer at færdes hjemmevant i den. Vi ser det også som skolens opgave at arbejde på at afhjælpe, at ressourcesvage elever marginaliseres.

Lærerne og ande medarbejdere på skolen har stor viden om unge med psyko-sociale, socio-emotionelle eller andre problemstillinger som vanskeliggør deres muligheder for uddannelse og positiv personlig udvikling. Lærernes engagement og parathed til at gå meget langt for at få det til at lykkes for den enkelte elev, er omfattende.

 

Visitation vedr. skoletilbud for elever med omsorgssvigt

Kontakt daglig leder Birthe Nørskov for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. skoletilbud af et konkret ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

Birthe Nørskov
tlf. 23 60 60 75
birthe@dagskolen-tvind.dk

Skoletilbud for unge med etnisk minoritetsbaggrund og skoletilbud etnisk minoritetsbaggrund

Medarbejdergruppen har stor indsigt i de udfordringer unge mellem to kulturer tumler med, og har stor viden om de bagvedliggende årsager til de problemer nogle familier med etnisk minoritetsbaggrund er ramt af, herunder traumer og PTSD.

Kender du en ung som har brug for et udviklende skolemiljø?

Vi modtager gerne unge med særlige udfordringer som har brug for at komme i udvikling i et støttende miljø.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale.

Birthe Nørskov
tlf. 23 60 60 75

[Undervisning VS. Vanskeligheder]

Omsorgssvigt

Tilknytningsforstyrrelse

Psykosociale eller socio-emotionelle vanskeligheder

Unge med PTSD · Unge med traumer

ADHD · Hyperkinetiske forstyrrelser

Autismespektrumforstyrrelse

Selvskadende adfærd

Kriminalitetstruede

Unge med minoritetsbaggrund

Adfærdsforstyrrelse