Omsorgssvigt · Skoletilbud · Dagbehandling

 

Dagskolen på Tvind er velegnet til at behandle børn og unge som har været udsat for omsorgssvigt under deres opvækst.

Vores anerkendende og empatiske tilgang, fokus på tillidfulde relationer og talrige aktiviteter giver os de bedste kort på hånden ift. at tilbyde omsorgssvigtede børn og unge et trygt og udviklende hjem. Personalegruppe har som målsætning, at udvise overblik og overskud, og formår at skabe stabilitet, overskuelighed og klarhed i de unges hverdag.

 

Kort om omsorgssvigt

Omsorgssvigt indebærer, at barnets primære omsorgspersoner, som oftest forædrene, ikke giver barnet tilstrækkelig omsorg.

Forældrenes manglende evne til at drage den nødvendige omsorg for et lille barn kan have flere årsager, fx familier som præges af misbrugsproblemer, alkoholisme eller psykisk sygdom. Traumatiserede forældre, fx familier som er flygtet fra forfølgelse eller krig, kan også have forringet forældreevne.

Omsorgssvigt kan omfatte fysisk omsorgssvigt, fx utilstrækkelig ernæring, beklædning og hygiejne og psykisk omsorgssvigt, fx manglende følelsesmæssig eller intellektuel stimulation, eller der kan skelnes mellem passivt omsorgssvigt, fx manglende imødekommelse af basale behov og aktivt omsorgssvigt, fx direkte skade.

Følger af omsorgssvigt påvirker barnets evne til samspil med andre, barnets kognitive evner (tænkning og sprog) samt barnets følelsesmæssige udvikling. Børn, som udsættes for omsorgssvigt, er ofte magtesløse, forvirrede og angste. Mange af dem bruger det meste af deres energi på at mestre eller beherske den situation, de befinder sig i og på at overleve, hvilket kan føre til, at deres bearbejdning af oplevelser og deres følelsesmæssige udvikling kan gå i stå.

 

Fokuspunkter i arbejdet med omsorgssvigtede elever

  1. Struktur, overskuelighed og forudsigelighed i gennem skoledagen
  2. Opbygge tillidsfuld relationer til eleven. Læreren tager sig tid til at løse stort og småt
  3. Fokus på den unges ressourcer og talenter – de små sikre successer
  4. Tydelige, empatiske lærere, som møder eleven med overskud, og som forstår, at eleven kan have svært ved at forstå det sociale samspil mellem mennesker. Holde særligt fokus på at ev. konflikter eleverne mellem bliver løst
  5. Mentaliserende tilgang for at forstå elevens reaktionsmønster
  6. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
  7. Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx den unges opholdssted eller plejefamilie, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.

 

Børns Vilkår om omsorgssvigt

“Hvert 10. barn i Danmark er udsat for en eller flere former for omsorgssvigt såsom vold, seksuelle overgreb, alkohol- eller stofmisbrug eller vanrøgt fra forældrenes side. 

Vi har i de senere år været vidner til adskillige sager i blandt andet Tønder, Esbjerg og Rebild, hvor børn er blevet svigtet på det groveste. Først af de forældre, der skulle passe på dem. Dernæst af det omkringliggende samfund, der på trods af blinkende advarselslamper ikke kom børnene til undsætning.”

 

Mere om Dagskolen på Tvind

Dagskolen på Tvind tilbyder teoretisk og praktisk undervisning for børn og unge fra 7. til 11. klassetrin, samt HF undervisning  for privatister og individuelt tilrettelagte STU uddannelser. Skolen er fremtidsrettet, og der lægges vægt på et humanistisk menneskesyn. Vi ser det som skolens opgave, at eleverne på sigt lærer at være herre i eget hus.

Solide faglige kundskaber, parathed til omstilling, vilje til selv at ville tilegne sig viden, produktivitet, ansvarlighed og medmenneskelighed er nogen af nøglebegreberne hertil. Vi ser det som skolens opgave, at eleverne lærer naturen at kende, og at de lærer at færdes hjemmevant i den. Vi ser det også som skolens opgave at arbejde på at afhjælpe, at ressourcesvage elever marginaliseres.

Lærerne og ande medarbejdere på skolen har stor viden om unge med psyko-sociale, socio-emotionelle eller andre problemstillinger som vanskeliggør deres muligheder for uddannelse og positiv personlig udvikling. Lærernes engagement og parathed til at gå meget langt for at få det til at lykkes for den enkelte elev, er omfattende..

 

Visitation vedr. skoletilbud for elever med omsorgssvigt

Kontakt daglig leder Birthe Nørskov for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. skoletilbud af et konkret ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

Birthe Nørskov
tlf. 23 60 60 75
birthe@dagskolen-tvind.dk

 

Skoletilbud for unge med omsorgssvigt

Personalegruppe har som målsætning, at udvise overblik og overskud, og formår at skabe stabilitet, overskuelighed og klarhed i de unges hverdag.

Kender du en omsorgsvigtet ung som har brug for et udviklende skolemiljø?

Vi modtager gerne unge med særlige udfordringer som har brug for at komme i udvikling i et støttende miljø.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale.

 

Birthe Nørskov
tlf. 23 60 60 75

[Undervisning VS. Vanskeligheder]

Omsorgssvigt

Tilknytningsforstyrrelse

Psykosociale eller socio-emotionelle vanskeligheder

Unge med PTSD · Unge med traumer

ADHD · Hyperkinetiske forstyrrelser

Autismespektrumforstyrrelse

Selvskadende adfærd

Kriminalitetstruede

Unge med minoritetsbaggrund

Adfærdsforstyrrelse