Autismespektrumforstyrrelse · ASF · Skoletilbud

 

Dagskolen på Tvind kan rumme elever som har “ASF med støttebehov” (se nedenunder).

Da AFS – autismespektrumforstyrrelse – er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, påvirkes en ung med AFS på livets alle områder. Derfor er det vores erfaring, at netværket omkring den unge skal inddrages, for at sikre en helhedsorienteret indsats.

Et trygt og sikkert – og mobbefrit – miljø er alfa og omega for alle børn og unges trivsel, og i høj grad også børn og unge med AFS. Et positivt og støttende miljø er høj grad i fokus når det gælder børn og unge med AFS, fx undervisning i meget små klasser, eller i perioder 1:1. Læringsmiljø, opgaver og aktiviteter tilpasses til hver enkelt elev – og ikke omvendt.

Det er vigtigt, at vi som personalegruppe udviser overblik og overskud, og formår at skabe stabilitet, overskuelighed og klarhed igennem elevernes skoledag.

 

Nyt diagnosesystem på autismeområdet

Inden maj måned i 2015 blev ”autisme” inddelt i forskellige typer, fx Aspergers syndrom, infantil autisme, atypisk autisme eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser af forskellig art (GUF, GUU, GUA).  Nu anvendes i stedet for betegnelsen “autismespektrumforstyrrelse”, forkortet ASF – Autisme Spektrum Forstyrrelse – eller blot “autisme” for hele spektret.
Det nye diagnosesystem, ICD–11, erstatter WHOs tidligere internationale klassifikationssystem, ICD–10.

Diagnosen ASF dækker, samlet set, over en varig neuroudviklingsforstyrrelse, med sociale og emotionelle begrænsninger. Diagnosen bliver stillet, hvis man har afvigelser inden for de tre områder: socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne. En vigtig fornyelse med det nye diagnosesystem er, at graden af funktionsnedsættelse og vanskeligheder vægtes, frem for afvigelser.

 

Der skelnes derfor nu imellem

 • ASF med støttebehov
 • ASF med stort støttebehov og
 • ASF med meget stort støttebehov

Afgørende for det nye diagnosesystem er, at støttebehovet kan ændres/ variere i takt med at barnet/ den unge udvikler kompenserende strategier for at navigere i sine omgivelser.

Dagskolen på Tvind kan modtage unge med støttebehov, ev. i kombination med andre diagnoser.

 

Unge med  ASF kan også være ramt af andre diagnoser og fx have kombinationer af

 • ASF og angst
 • ASF og ADHD
 • ASF og OCD
 • ASF og Tourettes syndrom, osv.

 

Hvordan påvirkes mennesker med ASF / autisme?

ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, idet autismen griber ind i alle livets områder.
Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) eller autisme betyder, at flere områder af barnets udvikling er påvirket i større eller mindre grad, fx

 • central kohærens
 • eksekutive funktioner
 • mentaliseringsevnen
  (evnen til at aflæse og forstå andres og egne følelser, tanker, motiver og bevæggrunde)

 

Dette resulterer bl.a. i forskellige funktionsnedsættelser / forstyrrelser, fx

 • kommunikationsvanskeligheder
 • sociale vanskeligheder
 • repetitiv stereotyp adfærd, i nogle tilfælde særinteresser
 • sårbarhed overfor sansemæssige (sensoriske) påvirkninger
  fx lyde, berøring, dufte

Graden af, hvorledes ovenstående forstyrrelser kommer til udtryk hos det enkelte menneske med ASF er i høj grad individuel. Stresstilstande og andre belastninger, fx mobning eller social isolation, kan desuden forværre tilstanden.

 

Fokuspunkter i arbejdet med elever med ASF

 1. Struktur, overskuelighed og forudsigelighed i gennem skoledagen – ingen overraskelser
 2. Fokus på elevens ressourcer, talenter og styrkesider
 3. Konkret sprog, ingen tvetydighed, metaforer eller ironi. Visuelle hjælpemidler frem for komplicerede verbale instrukser.
 4. Udvikling af kompenserende værktøjer, målrettet den enkelte elev, således at stressniveauet reduceres og belastningen ift. ASF minimeres. Mange unge med AFS profiterer af kognitiv terapi, hvor disse værktøjer kan udvikles. Kognitiv terapi kan tilbydes af skolen psykolog.
 5. Tydelige og tålmodige lærere, som møder eleven med overskud, og som forstår, at eleven ikke nødvendigvis vil være i stand at danne en tæt relation
 6. Læringsmiljø, aktiviteter og opgaver tilrettelægges sådan at det passer til den enkelte elev
 7. Mentaliserende tilgang for at forstå elevens reaktionsmønster
 8. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
 9. Tæt samarbejde med netværket omkring eleven fx forældre / bosted / plejefamilie, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring eleven

 

Mange børn og unge med ASF trives ikke i Folkeskolen

”Inklusion er at være på lige fod og det kommer børn med autisme aldrig i forhold til børn uden autisme. Det vil svare til at lave væddeløb mellem børn med to raske ben og børn med muskelsvind, det kunne ingen sjovt nok aldrig finde på at tilbyde børn med muskelsvind.”
~ Marianne Banner

 

 

Mere om Dagskolen på Tvind

Dagskolen på Tvind tilbyder teoretisk og praktisk undervisning for børn og unge fra 7. til 11. klassetrin, samt HF undervisning  for privatister og individuelt tilrettelagte STU uddannelser. Skolen er fremtidsrettet, og der lægges vægt på et humanistisk menneskesyn. Vi ser det som skolens opgave, at eleverne på sigt lærer at være herre i eget hus.

Solide faglige kundskaber, parathed til omstilling, vilje til selv at ville tilegne sig viden, produktivitet, ansvarlighed og medmenneskelighed er nogen af nøglebegreberne hertil. Vi ser det som skolens opgave, at eleverne lærer naturen at kende, og at de lærer at færdes hjemmevant i den. Vi ser det også som skolens opgave at arbejde på at afhjælpe, at ressourcesvage elever marginaliseres.

Lærerne og ande medarbejdere på skolen har stor viden om unge med psyko-sociale, socio-emotionelle eller andre problemstillinger som vanskeliggør deres muligheder for uddannelse og positiv personlig udvikling. Lærernes engagement og parathed til at gå meget langt for at få det til at lykkes for den enkelte elev, er omfattende.

 

Visitation vedr. skoletilbud for elever med omsorgssvigt

Kontakt daglig leder Birthe Nørskov for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. skoletilbud af et konkret ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

Birthe Nørskov
tlf. 23 60 60 75
birthe@dagskolen-tvind.dk

 

skoletilbud for unge med autismespektrumforstyrrelse

Et trygt og sikkert – og mobbefrit – miljø er alfa og omega for alle børn og unges trivsel, og i høj grad også børn og unge med AFS. Et positivt og støttende miljø er høj grad i fokus når det gælder børn og unge med AFS, fx undervisning i meget små klasser, eller i perioder 1:1. Læringsmiljø, opgaver og aktiviteter tilpasses til hver enkelt elev – og ikke omvendt.

Kender du en ung som har brug for et udviklende skolemiljø?

Vi modtager gerne unge med særlige udfordringer som har brug for at komme i udvikling i et støttende miljø.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale.

Birthe Nørskov
tlf. 23 60 60 75

[Undervisning VS. Vanskeligheder]

Omsorgssvigt

Tilknytningsforstyrrelse

Psykosociale eller socio-emotionelle vanskeligheder

Unge med PTSD · Unge med traumer

ADHD · Hyperkinetiske forstyrrelser

Autismespektrumforstyrrelse

Selvskadende adfærd

Kriminalitetstruede

Unge med minoritetsbaggrund

Adfærdsforstyrrelse