Tvind FAQ · Ofte Stillede Spørgsmål

Her er nogle ofte stillede spørgsmål om “Tvind” – samt svar og faktuelle oplysninger.

 

Hvorfra kommer navnet Tvind?

Stedet Tvind har adressen Skorkærvej 8 i Ulfborg, Vestjylland. Madum Bæk løber i gennem ejendommen. Her lå i gamle dage Tvindgården, lige der hvor Madum Bæk snoede sig – eller, på den lokale dialekt: tvindede. Derfor navnet Tvind.

Det Nødvendige Seminarium flyttede til stedet fra Fanø i august 1972, og i marts 1973 startede Den Rejsende Højskole sin virksomhed. Det første hold byggede selv deres skole. De lokale kaldte tilflytterne “dem fra Tvind” og skolerne blev efterhånden kaldt “Tvindskolerne”.

Navnet Tvind blev i folkemunde en fællesbetegnelse for en ny form for skole i Danmark, som arbejdede ud fra en bestemt række pædagogiske principper.

 

Hvad er Skolesamvirket Tvind?

Op i gennem ’70erne og ’80erne startedes flere skoler – bl.a. efterskoler, højskoler, friskoler, søfartsskole, småskoler, husholdningsskoler og håndarbejdskole, og disse skoler gik under betegnelsen Skolesamvirket Tvind.

Skolesamvirket Tvind var et pædagogisk og kulturelt samarbejde mellem selvstændige skoleinstitutioner. Skolesamvirket Tvind var ikke en juridisk organisation i den forstand. De forskellige institutioner var selvstændige juridiske enheder som havde det til fælles at de praktiserede den samme slags pædagogik, samt at de fleste af skolerne lejede bygninger af Fælleseje.  De fleste af medarbejderne på skolerne var med i Lærergruppen, og kendte derfor hinanden privat.
Folketinget vedtog i 1996 en særlov, som fratog 32 navngivne skoler deres statsstøtte. Særloven blev senere kendt grundlovsstridig i højesteret. De fleste af skolerne lukkede i løbet af få år, og Skolesamvirket Tvind ophørte at eksistere.

 

Hvad er Tvind i dag?  Om et kulturelt og pædagogisk netværk

Efter særloven (som senere blev kendt grundlovsstridig af højesteret) og den efterfølgende lukning af de statsstøttede skoler, valgte mange af de nu arbejdsløse lærere fra Lærergruppen at starte andre former for institutioner, fx opholdssteder, botilbud og private grundskoler. En del årlige traditioner fra det tidligere skolesamvirke blev holdt i hævd, fx en klassisk koncert, et sportsstævne og et teaterstævne.

Stederne har den dag i dag et pædagogisk og kulturelt samarbejde i hvad man bedst kan betegne som et uforpligtende, decentralt netværk.

 

Hvad er Tvind i dag?  Om en matrikel i Jylland

Stedet Tvind ved Ulfborg i Vestjylland huser følgende institutioner og aktiviteter:

 • Det Nødvendige Seminarium, oprettet 1972
 • Botilbuddet PTG, oprettet 1999
 • Dagskolen på Tvind, oprettet 2002
 • Botilbuddet på DNS, oprettet 2006

Til daglig omtaler vi ovenstående institutioner som ”Tvind Internationale Skolecenter.

 

Hvad er Lex Tvind?

”Lex Tvind” eller ”særloven mod Tvind” blev vedtaget af et flertal i folketinget, med undervisningsminister Ole Vig i spidsen, i maj 1996. Link til loven her.

Formålet med loven var, at omgå loven om frie skoler, og fratage skolerne i Skolesamvirket Tvind statsstøtte. Loven bortdømte 32 navngivne skoler både fra at modtage tilskud og fra at få afgørelsen prøvet ved retten.

”Særloven” blev alligevel kendt grundlovsstridig af en enstemmig Højesteret 3 år senere, den 19. februar 1999.

 

Er institutionerne på Tvind godkendte?

Der er følgende institutioner på Tvind Internationale Skolecenter:

 • Det Nødvendige Seminarium – herunder også afdelingen Dagskolen på Tvind
 • Botilbuddet PTG
 • Botilbuddet på DNS

 

Om Det Nødvendige Seminarium (DNS) – læreruddannelsen
Det Nødvendige Seminarium startede i 1972 og modtog statsstøtte indtil 1992. DNS har efterfølgende virket som selvstændigt privat seminarium. DNS er ikke godkendt som dansk læreruddannelse.

Siden 2011 er læreruddannelsen organiseret som en international 3-årig bacheloruddannelse i pædagogik, i samarbejde mellem DNS Tvind, og One World University (OWU) i Maputo, hvor de studerende er tilmeldt som fjernstuderende.


Om Dagskolen på Tvind

Dagskolen på Tvind er oprettet som en aktivitet under Den selvejende institution, Det Nødvendige Seminarium.

Dagskolen har driftsoverenskomst med Holstebro Kommune iht. Lov nr. 412 af 26. juni 1998 om ændring af lov om folkeskolen (Specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder). Dagskolens budget og årsregnskab, samt undervisningsplan er underlagt Holstebro Kommunes godkendelse og tilsyn.


Om Botilbuddet PTG

Botilbuddet PTG har været godkendt som botilbud for unge voksne, jf. SEL §107 og §66 siden 2002 med et særligt koncept som integrerer henviste unge (med særlige behov) med velfungerende unge (uden særlige behov).

Socialtilsyn Midt fører driftsorienteret tilsyn med botilbuddet Botilbuddet PTG, efter Socialministeriets retningslinjer, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn.

Botilbuddet PTG drives af en selvstændig fond som ledes af en uafhængig bestyrelse. PTG er fuldt ansvarlig overfor relevante sociale myndigheder, fx beboernes handlekommuner.  Socialtilsyn Midt fører det driftsorienterede tilsyn efter Socialministeriets retningslinjer. Budgetter og regnskaber godkendes af Socialtilsyn Midt.


Om Botilbuddet på DNS

Botilbuddet på DNS har været godkendt som botilbud for voksne, jf. SEL §107 og §108, siden 2006. Siden oprettelsen i 2006 har botilbuddet ydet omsorg og støtte til sårbare voksne, som qua deres psykosociale problemstillinger og ekstraordinære særlige behov, ikke har kunnet trives eller rummes i andre tilbud.

Socialtilsyn Midt fører driftsorienteret tilsyn med botilbuddet, efter Socialministeriets retningslinjer, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn.

Botilbuddet på DNS drives af en selvstændig fond som ledes af en uafhængig bestyrelse. Botilbuddet er fuldt ansvarlig overfor relevante myndigheder, fx beboernes handlekommuner.  Socialtilsyn Midt fører det driftsorienterede tilsyn efter Socialministeriets retningslinjer. Budgetter og regnskaber godkendes af Socialtilsyn Midt.

 

Er Tvind en koncern?

Tvind Internationale Skolecenter i Ulfborg er ikke en koncern. De forskellige institutioner på Tvind Internationale Skolecenter arbejder tæt sammen omkring pædagogik, kulturelle arrangementer og daglig drift af fælles faciliteter, men er ikke en koncern. Institutionerne er organiseret i selvstændige fonde og aflægger regnskab som revideres og godkendes efter gældende regler af relevante myndigheder.

Interessefællesskabet Tvind, er ikke koncern, men er et uforpligtende, pædagogisk og kulturelt samarbejde af en række uafhængige danske institutioner.

Lærergruppen er ikke en koncern. Lærergruppen er en samlivsform.

 

Er Tvind et imperium?

Nej, ”Tvind” er ikke et imperium. Medierne omtaler dog nogle gange Lærergruppen eller Lærergruppens aktiviteter, ofte i forhold til aktiviteter i andre dele af verden end Danmark, som ”Tvindimperiet”.

Mennesker i Lærergruppen udfører aktiviteter verden over, primært indenfor uddannelse, udviklingsarbejde, fødevareproduktion og sundhedsfremmende projekter. Det er tale om selvstændige virksomheder, institutioner og organisationer som er oprettet iht. gældende lovgivning i de lande de opererer i.

Ovennævnte virksomheder, institutioner og organisationer er ikke underlagt nogen overordnet fælles struktur, men har det til fælles, at mennesker fra Lærergruppen alene eller sammen med andre har taget initiativet til at starte dem og drive dem.

 

Hvad er særligt ved det pædagogiske miljø på Tvind?

Det pædagogiske miljø på Tvind Internationale Skolecenter er noget helt særligt. En afgørende faktor i at skabe dette miljø, er at alle er indstillet på, og bidrager til, et stort fællesskab på tværs af alder, etnicitet og social baggrund. Det er tale om en høj grad af social diversitet. Hovedparten af alle elever, lærerstuderende og også ledelsen af de enkelte institutioner bor på stedet.

De studerende på Det Nødvendige Seminarium kommer fra mange forskellige europæiske lande, og er unge voksne med stort personligt overskud som brænder for at dygtiggøre sig i arbejdet med mennesker. En vigtig del af den 3-årige uddannelse de gennemgår, er at de hver især, og sammen, bidrager til at skabe et godt liv for de mange anbragte unge og voksne på Tvind.

Programmet er en anden afgørende faktor i at skabe miljøet, med en god blanding af daglige og ugentlige traditioner og aktiviteter, samt en række store fælles kulturelle højdepunkter i løbet af året som samler stedet.

Lærerne på Tvind har mange erfaringer med alle slags mennesker og utraditionelle programmer, og er gode til at få det hele til at virke sammen, sådan at de enkeltes ressourcer bliver brugt positivt.

 

Hvem bestemmer på Tvind?

Bestyrelsen af hver enkelt selvstændige institution på Tvind Internationale Skolecenter ansætter en leder. Lederen ansætter det øvrige personale, nogle gange i samarbejde med bestyrelsen. Lederen har ansvar for pædagogisk praksis, økonomi, visitation af nye elever, kontakt til placerende kommuner, dokumentation og alle andre overordnede driftsspørgsmål – naturligvis i samarbejde med de øvrige medarbejdere på stedet.

Bestyrelsen og ledelsen af hver institution er ansvarlig overfor godkendende myndighed og øvrige tilsyn. For yderligere oplysninger, se hjemmesiden for de enkelte institutioner.

 

Hvad bruger Tvind pengene på?

Alle midler som hver selvstændig institution modtager, anvendes i overensstemmelse med de godkendte budgetter, af den pågældende institution.

Hver institution aflægger årsregnskab som revideres af statsautoriseret revisor og derefter godkendes af bestyrelsen og tilsynet. Resultaterne af årsregnskaberne offentliggøres på Tilsynsportalen.

 

Får man løn på Tvind? Og hvad med overenskomst?

Ja da.

De kommuner som benytter de private sociale tilbud på Tvind Internationale Skolecenter vil kun tegne kontrakter med 1 måneds opsigelsesvarsel, ift. opholdskontrakter. Fagforeningerne insisterer på at pædagogiske medarbejdere skal have 3 måneders opsigelsesvarsel. De private sociale tilbud på Tvind Internationale Skolecenter har indtil videre ikke kunnet imødekomme fagforeningernes ønske om overenskomst, da der ikke er økonomisk dækning for sådan en ordning.

 

Hvad er Fælleseje?

Den private fond Fælleseje er en selvstændig erhvervsdrivende fond som ledes af en uafhængig bestyrelse.

Fælleseje ejer bl.a. ejendommene Skorkærvej 8 og Skorkærvej 10 samt Skorkærvej 12 som udgør stedet Tvind. Institutionerne Det Nødvendige Seminarium, Botilbuddet PTG og Botilbuddet på DNS lejer bygninger på Tvind af Fælleseje.

Fonden Fælleseje styres fuldt ud i overensstemmelse med gældende lovgivning, jf. lov om erhvervsdrivende fonde, herunder forhold af skattemæssig karakter. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn og modtager de reviderede regnskaber til godkendelse.

Fonden Fælleseje ejer en række ejendomme og bygninger som lejes ud til private sociale tilbud og skoler, til en husleje som er i overensstemmelse med den rådende markedsleje. Evt. overskud fra fondens aktiviteter anvendes i overensstemmelse med fondens vedtægter, og efter gældende regler.

Alle aftaler mellem Fælleseje og de enkelte skoler / private sociale tilbud godkendes af de relevante myndigheder.

 

Er Tvind et lukket sted?

I løbet af et år besøger over 5.000 mennesker Tvind på forskellig vis, fx:

 • Gæster ved et af årets store kulturelle arrangementer, fx Vinterkoncerten
 • Grupper som kommer på aftalt besøg for at få oplæg om Tvindkraft eller om pædagogikken på Tvind
 • Skoleklasser som får en rundvisning
 • Turister og lokale som kommer forbi for at se Tvindkraft og gå en tur på stedet for at se skulpturparken eller naturstien langs med Madum Bæk
 • Tidligere højskoledeltagere, efterskoleelever, møllebyggere eller andre som har haft deres gang på Tvind i deres ungdom, som kommer forbi med deres familier og venner
 • Lærere – og også mange elever – tager sig gerne tid til en snak, en lille rundvisning og en kop kaffe når vi får spontane gæster.

I de senere år har Tvind derudover opbygget et voksende samarbejde med mennesker i lokalområdet, fx Skolernes Motionsdag for hele Staby Skole; lærere og elever fra Tvind tager aktivt del i organisering af Ulfborg Karneval, Sommersjov i Vest og internationale kulturaftener i Tinghuset mv.

Samtidig er Tvind et hjem for en del sårbare borgere, som har krav på fred og privatliv, og det er medarbejdernes opgave, at sørge for at disse beskyttes.

Vi som arbejder på Tvind ser os selv som en del af det lokale og globale samfund, og gør vores bedste for at være åbne.

 

Hvorfor rejser Tvind med eleverne?

En af de grundlæggende værdier på Tvind Internationale Skolecenter er, at vi ønsker at vores elever skal møde mennesker, der er anderledes end dem selv, blive tolerante og udvikle deres medmenneskelighed. At rejse er en uovertruffen måde at møde andre kulturer og udvikle sådanne egenskaber.

Langt de fleste rejser er ikke ferierejser, men derimod studierejser som på mange måder stiller krav til både elever og lærere. Krav om at være velforberedt, ved at have læst og lært om rejselandet. Krav om et godt program under rejsen, som bringer eleverne i mange nye og udfordrende situationer, ofte tæt sammen med lokalbefolkningen. Og endelig krav om efterbearbejdelser, produkter i form af digte, rapporter, foredrag eller måske en lille film.

At rejse sammen bringer også elever og lærere i en god situation væk fra skolens kendte rammer. En situation hvor der opleves sammen på mere lige fod. Især for elever som har haft mange negative oplevelser gennem deres tidligere skolegang, får dette ofte enorm betydning i forhold til at vende de negative oplevelser med skolegang, til at få fornyet mod på at lære.

 

Hvorfor bruger Tvind penge på kunst?

Skolerne på Tvind har lige siden de første skoler startede for over 45 år siden, lagt stor vægt på at give eleverne mulighed for at opleve en bred vifte af kvalitetskunst, både som tilskuere og som udøvende kunstnere.

Kunst og kultur er en nødvendig del af livet. Mennesket har altid skabt kunst og udviklet kulturelle begivenheder. Men adgangen til kvalitetskunst er langt fra noget som er sikret alle mennesker. En stor del af de elever som bor og går i skole på Tvind, har haft meget få kulturelle oplevelser af høj kvalitet tidligere i deres liv.

Vi ser det derfor som noget meget vigtigt at eleverne får mulighed for oplevelser såsom at:

 • Være til koncert med levende klassisk musik
 • Synge i kor sammen med professionelle sangere
 • Se og også spille med i teater på højt niveau
 • Til daglig nyde omgivelser med smukke afrikanske stenskulpturer og malerier fra hele verden.

 

Kører Tvind stadigvæk i gamle busser?

Ja. Lærerstuderende på Det Nødvendige Seminarium gør det i deres første år af uddannelsen, ”Det Internationale år”. Her indgår en 4 måneders studierejse i bus gennem Europa og Nordvestafrika til Guinea Bissau og retur.

Busserne er gamle, dels fordi økonomien ikke er rigelig, men ligeså meget fordi de tekniske problemer med bussen undervejs også er en vigtig del af rejsen. Så er der brug for at holdet står sammen om at finde løsninger, får oliede fingre, bruger kreative kommunikationsmetoder til at få hjælp fra de lokale mekanikere osv. At bo omkring 15 personer sammen i en bus i 4 måneder er også i sig selv en stor social udfordring. Alt sammen en fantastisk læringssituation for kommende lærere.

Undervejs på studierejsen bruges en kombination af praksis og teori. De studerende deler sig i de forskellige lande op i mindre grupper som undersøger en række relevante emner, såsom sundhedssystemet, fiskeri, landbrug, uddannelse, kultur mv. Tilbage i bussen deler de studerende erfaringerne med hinanden, de studerer, skriver rapporter og får i løbet af rejsen en dyb og velfunderet forståelse for rejselandene og verden.

 

Hvad er Lærergruppen?

Lærergruppen er en betegnelse for en gruppe mennesker, der hver især har taget stilling til at ville være del af et fællesskab.

Lærergruppen er en måde at leve sit private liv på. Det er ikke nogen juridisk enhed, det er ikke nogen organisation, forening, fond, institution eller i den forstand noget som helst, der eksisterer en kategori for. Det er en unik formation af mennesker, der giver hinanden håndslag på, at de holder sammen i tykt og tynd – for nogle på ubestemt tid, for andre i en aftalt periode på 5 eller 15 år.

Lærergruppen blev dannet i 1970 af en lille gruppe lærere i Danmark. Den har lige siden taget mange nye initiativer, både på skole- og uddannelsesområdet og inden for energispørgsmål og udviklingshjælp til verdens fattigste.

I dag er der mange hundrede mennesker med i Lærergruppen over hele verden. På Tvind er der cirka 20 fra Lærergruppen der arbejder på de forskellige skoler, bosteder samt Tvindkraft.

 

Hvad er den Gule Spand?

Lærergruppens mennesker har fælles økonomi. Det der i daglig tale kaldes ”Den Gule Spand” er en måde at udtrykke Lærergruppens fælles økonomi. Udtrykket kommer sig af, at da Lærergruppen startede i 1970 blev økonomien for den lille gruppe mennesker som var med, håndteret i en gul spand, hvor alle de fælles indtægter kom i, og hvor der kunne tages penge fra ved behov.

I dag arbejder Lærergruppen i mange lande verden over, og ”Den Gule Spand” administreres naturligvis tidssvarende. Men princippet er ikke forandret. Hver enkelt person i Lærergruppen bidrager med det han/hun kan og tager tilsvarende det han/hun har brug for, ifølge aftale med en gruppe kammerater som arbejder sammen i det daglige.

Det drejer sig altså til 100% om private penge som den enkelte tjener som løn ved et arbejde på en skole, et projekt eller en virksomhed. Det samlede overskud i ”Den Gule Spand” bruges blandt andet til at starte nye projekter og til at alle i Lærergruppen er sikret optimalt helbredsmæssigt.

 

[Materiale – Om Tvind]

Fakta om Tvind / FAQ

Her er nogle ofte stillede spørgsmål om “Tvind”

Årsprogram & Pjecer

for Dagskolen i Tvind

Tvind Nyt

Nyhedsbrev fra Skolecenteret i Tvind